Algemene voorwaarden

/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden 2018-12-08T18:46:50+01:00

Algemene voorwaarden Witte Administratie

Artikel 1: Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. opdrachtgever : degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

1.2. opdrachtnemer : de persoon die voor gebruiker de opgedragen werkzaamheden uitvoert .

1.3. bescheiden: alle door opdrachtgever aan gebruiker ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

1.4 Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.

1.5 Opdrachtnemer : Witte Administratie , Hoek

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van opdrachtnemer .

2.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever . Wijzigingen die door opdrachtnemer worden aangebracht in de algemene voorwaarden gelden jegens opdrachtgever . Een maand na de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden aan de opdrachtgever zijn medegedeeld – tenzij de opdrachtgever opdrachtnemer binnen 7 dagen na ontvangst van de mededeling schriftelijk in kennis stelt van het feit dat hij tegen deze wijziging van algemene voorwaarden bezwaar maakt. Bij bezwaar worden de punten met elkaar besproken en de afspraken worden in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst opgenomen.

2.3 De toepasselijkheid van anders luidende algemene voorwaarden van opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Afwijkingen op de algemene voorwaarden worden slechts schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3: Offerte, opdracht en overeenkomst

3. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.1`. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.2. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht en de nader opgestelde overeenkomst blijkt dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3.3.. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4. . Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten

3.4. Elke overeenkomst wordt door ons gesloten onder de opschortende voorwaarde, dat de kredietwaardigheid van de opdrachtgever voldoende is gebleken en/of is gewaarborgd; indien opdrachtnemer dit wenst dient de opdrachtgever ten allen tijde zekerheid te stellen.

3.7. Indien van een voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever niet is gebleken of de rechtsvorm van de wederpartij is gewijzigd, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor een overeenkomst, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De mate van voldoende kredietwaardigheid is ter beoordeling aan ons, met inachtneming van de regels van goed koopmanschap.

Artikel 4: Informatie ter beschikking gesteld door opdrachtgever.

4.1. De gegevens en bescheiden, die opdrachtnemer nodig denkt te hebben om de opdracht correct af te ronden, dienen tijdig door de opdrachtgever in de door opdrachtnemer voorgeschreven vorm en wijze aan opdrachtnemer ter beschikking gesteld te worden.

4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden aan opdrachtnemer , ook indien deze van derden afkomstig zijn.

4.3. Alle nieuwe feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de opdracht dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven worden aan opdrachtnemer door de opdrachtgever .

4.4. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de door opdrachtnemer in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichtte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

4.5. Alle gegevens en bescheiden die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld worden op zijn verzoek weer geretourneerd. 4.6. De kosten uit vertraging van de opdracht die voortvloeien door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk tot beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.7. Gegevens en bescheiden worden voor ten hoogste 7 jaar door opdrachtnemer bewaard. Daarna wordt het naar keuze van opdrachtnemer tegen kostprijs vernietigd of aan opdrachtgever ter beschikking gesteld.

4.8 Opdrachtgever is gehouden zich desgewenst aan opdrachtnemer te identificeren met een geldig indentiteitsbewijs.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

5.1. Opdrachtnemer zal zich bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten de zorg verlenen zoals dat een goed zorgvuldig handelend beroepsoefenaar betaamd; opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het niet bereiken van het door de opdrachtgever beoogde resultaat.

5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.(bv een accountantskantoor)

5.3. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5.4. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden waaronder de onder artikel 5.2 genoemde deskundigen, worden verricht voorzover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan

5.5. Opdrachtnemer kan, met vooraf verleende toestemming van de opdrachtgever , meerdere werkzaamheden in rekening brengen dan waartoe opdracht is gegeven.

5.6. Opdrachtnemer mag op eigen initiatief bezwaar- en beroepsschriften indienen indien zulks, gelet op de bezwaar- en beroepstermijnen, noodzakelijk is.

5.7. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.

5.8. Indien partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.9. Indien de wijziging van of aanvulling op de opdracht financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.10. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de opdracht een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6: Geheimhouding

6.1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, tenzij er een wettelijke plicht is tot bekendmaking van de gegevens.

6.2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij deze informatie heeft verkregen. Opdrachtnemer kan hier echter uitzondering voor maken als opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

6.3. Opdrachtnemer mag de verkregen cijfermatige uitkomsten gebruiken voor statistische of vergelijkende doeleinden, mits deze gegevens niet te herleiden zijn tot de individuele wederpartijen.

6.4. De inhoud van adviezen, rapporten of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer ,die niet ten doel hebben om derden te voorzien van informatie, mogen niet door de opdrachtgever openbaar gemaakt worden, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door opdrachtnemer.

Artikel 7: Honorarium

7.1. De opdrachtgever is honorarium verschuldigd voor alle werkzaamheden die ten behoeve van hem zijn verricht door opdrachtnemer en, ongeacht wat de uitkomst is van de opdracht, wordt berekend met inachtneming van de overeengekomen tarieven. Indien geen tarief overeen is gekomen zal hetgeen gelden wat voor soortgelijke werkzaamheden gebruikelijk is.

7.2. Mochten er zich in loon en/of prijzen wijzigingen voordoen, dan is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hiervoor andere afspraken hebben gemaakt.

7.3. Het honorarium van opdrachtnemer wordt per maand of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

7.4. Voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, verschotten en doorlopende kosten van instellingen (bijvoorbeeld griffierechten) dienen op aanbieding te worden voldaan.

Artikel 8: Betalingen

8.1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling binnen een termijn van 15 dagen aan ons bedrijf op een door ons aan te wijzen bank- of girorekening geschieden, zonder aftrek, korting of schuldverrekening. Na het verstrijken van 15 dagen na de factuur­da­­tum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, ingebrekestelling conform art. 6:82 BW behoeft niet plaats te vinden; wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente ver­schuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

8.2. opdrachtnemer is gerechtigd te allen tijde van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het alsdan verschuldigde bedrag te vorderen.

8.3. Kosten van derden dienen op aanbieding te worden voldaan.

8.4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, kan opdrachtnemer van de opdrachtgever verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid geeft in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien de opdrachtgever geen gehoor geeft om meer zekerheid te stellen dan is opdrachtnemer gerechtigd, tot aan het tijdstip van voldoening, de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks te onzer keuze, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding jegens de opdrachtgever.

8.5. Wanneer opdrachtnemer genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso te geven aan derden is opdrachtnemer de door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.) door te berekenen naar de opdrachtgever. Als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten, is voldoende voorlegging van de desbetreffende facturen; deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen tenminste 125 euro excl. de btw per vordering bedragen.

8.6. Alle opdrachtgevers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de factuur waarin de werkzaamheden zijn vermeld die ten behoeve van de gezamenlijke opdracht zijn verricht door opdrachtnemer.

8.7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van beta­ling van opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn. Tevens zullen alle nog uit te voeren werkzaamheden welke waren overeengekomen door opdrachtnemer worden gestaakt.

8.8. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever , dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.9. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 9: Reclames

9.1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk binnen 5 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 5 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt.

9.2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen niet op.

9.3. Opdrachtnemer heeft de keuze, bij een terecht uitgebrachte reclame, om het in rekening gebrachte bedrag aan te passen, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Artikel 10: Termijnen

10.1 Wanneer een opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of benodigde informatie en/of bescheiden ter beschikking moet stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden afgerond dienen te worden, niet eerder in dan wanneer de desbetreffende betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of bescheiden geheel ter beschikking zijn gesteld.

10.2 De gestelde termijn waarin de werkzaamheden afgerond dienen te zijn is geen fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtnemer dient vooreerst schriftelijk in gebreke te zijn gesteld.

10.3 De overeenkomst kan niet worden ontbonden door de opdrachtgever op grond van termijnoverschrijding, tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is en opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel kan uitvoeren binnen de overeengekomen termijn en schriftelijke aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan op grond van artikel 265 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 11: Opzegging

11.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.

11.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

11.3 Binnen de opzegtermijn dienen financiële verplichtingen te worden afgerond. Verder dient wederpartij er zorg voor te dragen dat alle betrokken partijen op de hoogte raken van de beëindiging van de relatie.

11.4 Na verloop van de opzegtermijn zullen de werkzaamheden worden stopgezet.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

12.2 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze tekortkoming voortvloeit door het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van deze opdracht vertrouwd had mogen worden.

12.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ontstane schade bij opdrachtgever of derden die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer.

12.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor elke tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst indien deze tekortkoming volgens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet aan ons kan worden toegerekend. Een tekortkoming in de nakoming kan ons in ieder geval niet worden toegerekend in het geval van buitensporig ernstige storingen in het productieproces, oorlog – ook buiten Nederland -, oproer, epidemieën en uitzonderlijke transportmoeilijkheden.

12.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

12.6. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

12.7. In afwijking van hetgeen onder 6.. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

12.8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de opdracht te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

12.9. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn ondergeschikten.

12.10. Geen aansprakelijkheid bestaat ten aanzien van tekortkomingen in de dienstverleningen door opdrachtnemer indien de opdrachtgever in financiële moeilijkheden verkeert waarbij de verrichte werkzaamheden (zeer) minimaal dienen te worden gehouden.

12.11 De door de verzekeringsmaatschappij toepasselijke uitsluitingen en beperkingen gelden onverkort.

Artikel 13: Geschillen

13.1 De kantonrechter binnen het arrondissement van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen overeenkomstig art. 43 Wet op de rechtelijk organisatie.

13.2 Mochten er geschillen zijn met betrekking tot betalingen die opdrachtgever aan opdrachtnemer moet verrichten dan gaat de administratie van opdrachtnemer voor als bewijsvoering.

13.3 Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgeveris Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14: Opschortings- en Retentierecht

14.1 Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten tot op het moment dat de opdrachtgever alle opeisbare vorderingen heeft betaald.

14.2 Alle geleverde zaken aan opdrachtgever blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat alle openstaande bedragen met betrekking tot die zaken zijn voldaan. Zolang geen volledige betaling heeft plaats gevonden heeft opdrachtnemer het recht ven retentie op bij opdrachtnemer van opdrachtgever aanwezige boeken en bescheiden. Dat dit recht op dergelijke stukken rust wordt door opdrachtgever uitdrukkelijk erkend.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1-8-2006

Privacyreglement Witte Administratie

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement Witte Administratie mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Witte Administratie de plicht om haar klanten:

op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Witte Administratie worden verwerkt;

te melden wie de gegevens kunnen inzien;

voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Witte Administratie vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Witte Administratie in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Witte Administratie expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Witte Administratie gebruikt en het doel van het gebruik Witte Administratie verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Witte Administratie, of via het contactformulier contact met ons opneemt. Witte Administratie verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en wanneer dit voor het leveren van onze dienstverlening noodzakelijk is uw BSN-nummer en/of een kopie ID-bewijs. Deze gegevens stellen ons in staat om:

de overeenkomst die klanten met Witte Administratie sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;

onze dienstverlening te kunnen leveren;

klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden ;Witte Administratie verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Witte Administratie organisatie, tenzij:

dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;

dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Witte Administratie met u mondeling heeft gesloten;

u daarvoor toestemming heeft gegeven. Privacyreglement Witte Administratie versie November 2018

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Witte Administratie verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door Witte Administratie worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Witte Administratie beveiligd tegen onbevoegde toegang.

De beveiliging bestaat uit:

de medewerkers van Witte Administratie hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Witte Administratie verstrekte persoonsgegevens;

Witte Administratie heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;

uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Witte Administratie hanteert een termijn van zeven jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Witte Administratie zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;

inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;

het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;

het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email naar info@witte-administratie.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Witte Administratie Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Witte Administratie opnemen en probeert Witte Administratie er samen met u uit te komen. Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal Witte Administratie ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website .

Verwerkingsvoorwaarden Witte Administratie versie April 2018

VERWERKERSVOORWAARDEN

1.Algemeen

In deze verwerkersvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene voorwaarden: de Algemene voorwaarden van Verwerker, die onverkort van toepassing zijn op iedere afspraak tussen Verwerker en Verantwoordelijke en van welke Algemene voorwaarden deze verwerkersvoorwaarden onlosmakelijk deel uitmaken.

1.2 Verwerker: Witte Administratie statutair gevestigd aan de Noordstraat 23, 4542 CC Hoek, eveneens Opdrachtnemer.

1.3 Gegevens: de persoonsgegevens zoals omschreven in bijlage 1.

1.4 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden, eveneens Verantwoordelijke.

1.5 Opdrachtnemer:Witte Administratie, gevestigd aan de Noordstraat 23, 4542 CC Hoek, eveneens Verwerker.

1.6 Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever.

1.7 Verantwoordelijke: de Opdrachtgever die als natuurlijk persoon of rechtspersoon aan de Opdrachtnemer, eveneens Verwerker, opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.

1.8 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.

2. Toepasselijkheid verwerkersvoorwaarden

2.1 Deze verwerkersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gegevens die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever door Opdrachtnemer worden verzameld voor Opdrachtgever, alsmede op alle uit de Overeenkomst voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden en de in dat kader te verzamelen gegevens.

2.2 Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de verwerking van de Gegevens zoals omschreven in bijlage 1.

2.3 Bij de uitvoering van de Overeenkomst verwerkt Verwerker bepaalde persoonsgegevens voor Verantwoordelijke.

2.4 Dit zijn verwerkersvoorwaarden in de zin van artikel 28 lid 3 Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin de rechten en verplichtingen ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens schriftelijk is geregeld, waaronder ten aanzien van de beveiliging.

2.5 Deze verwerkersvoorwaarden maken, net als de Algemene voorwaarden van Verwerker, onderdeel uit van de Overeenkomst en alle toekomstige overeenkomsten tussen partijen.

3. Reikwijdte verwerkersvoorwaarden

3.1 Met het geven van de opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden heeft Verantwoordelijke aan Verwerker de opdracht gegeven om de Gegevens te verwerken namens de Verantwoordelijke op de wijze zoals omschreven in bijlage 1 in overeenstemming met de bepalingen van deze verwerkersvoorwaarden.

3.2 Verwerker verwerkt de Gegevens uitsluitend in overeenstemming met deze verwerkersvoorwaarden, met name met hetgeen is opgenomen in bijlage 1. Verwerker bevestigt de Gegevens niet voor andere doeleinden te verwerken.

3.3 De zeggenschap over de Gegevens komt nooit bij Verwerker te rusten. 3.4 De Verantwoordelijke kan additionele, schriftelijke instructies aan Verwerker geven vanwege aanpassingen of wijzigingen in de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

3.5 Verwerker verwerkt de Gegevens enkel in de Europese Economische Ruimte.

4. Verplichting Verantwoordelijke

4.1 Verantwoordelijke treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn en als zodanig ook aan Verwerker worden verstrekt.

5. Geheimhouding

5.1 Verwerker en de personen die in dienst zijn van Verwerker danwel werkzaamheden voor hem verrichten, voor zover deze personen toegang hebben tot persoonsgegevens, verwerken de Gegevens slechts in opdracht van Verantwoordelijke, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

5.2 Verwerker en de personen die in dienst zijn van Verwerker danwel werkzaamheden voor hem verrichten, voor zover deze personen toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit een taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

6. Geen verdere verstrekking

6.1 Verwerker zal de gegevens niet delen met of verstrekken aan derden, tenzij Verwerker opdracht heeft verkregen van Verantwoordelijke of op grond van dwingendrechtelijke regelgeving daartoe verplicht is. Indien Verwerker op grond van dwingendrechtelijke regelgeving verplicht is om de Gegevens te delen met of te verstrekken aan derden, dan zal Verwerker de Verantwoordelijke hierover schriftelijk informeren, tenzij dit niet is toegestaan onder de genoemde regelgeving.

7. Beveiligingsmaatregelen

7.1 Verwerker zal – rekening houdend met de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van bescherming van Gegevens, de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging – technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de Gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De beveiligingsmaatregelen die thans zijn genomen, zijn in bijlage 2 bepaald.

7.2 Verwerker zorgt voor maatregelen die er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

8. Toezicht op naleving

8.1 Verwerker stelt Verantwoordelijke in staat om eenmaal per kalenderjaar, onder aanzegging van een redelijke termijn, de naleving van Verwerker te controleren van de verwerkersvoorwaarden en met name van de beveiligingsmaatregelen die zijn genomen zoals genoemd in artikel 7.

8.2 Verwerker is verplicht in het kader van de controle genoemd in lid 1 een overzicht te verstrekken van de Gegevens die worden verwerkt.

8.3 Verwerker verstrekt op verzoek van Verantwoordelijke eenmaal per jaar een rapportage aan Verantwoordelijke waarin Verwerker informeert over de stand van de beveiligingsmaatregelen zoals omschreven in artikel 7.

8.4 Verantwoordelijke en Verwerker kunnen naar aanleiding van de onder artikel

8.3 benoemde rapportage samen nadere beveiligingsmaatregelen overeenkomen.

9. Datalek

9.1 Zo spoedig mogelijk nadat Verwerker kennis neemt van een incident of datalek dat (mede) betrekking heeft of kan hebben op de Gegevens, stelt Verwerker Verantwoordelijke hiervan op de hoogte via de bij Verwerker bekende contactgegevens van Verantwoordelijke en zal Verwerker informatie verstrekken over: de aard van het incident of de datalek, de getroffen Gegevens, de vastgestelde en verwachte gevolgen van het incident of datalek op de Gegevens en de maatregelen die Verwerker heeft getroffen en zal treffen.

9.2 Verwerker zal Verantwoordelijke ondersteunen bij meldingen aan betrokkenen en/of autoriteiten.

10. Subverwerkers

10.1 Indien Verwerker op grond van de Overeenkomst zijn verplichtingen mag uitbesteden aan derden, legt Verwerker aan de betreffende derde deze verwerkersvoorwaarden op, danwel sluit Verwerker met deze subverwerker een (sub)verwerkersovereenkomst betreffende de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de subverwerker.

11. OndersteuningVerantwoordelijke

11.1 Verwerker zal Verantwoordelijke op verzoek ondersteunen bij het nakomen van de verplichtingen van Verantwoordelijke op grond van de artikelen 32 tot en met 36 Algemene Verordening Gegevensbescherming.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Verwerker is slechts aansprakelijk, een en ander overeenkomstig hetgeen in artikel 82 Algemene Verordening Gegevensbescherming is bepaald, voor schade of nadeel voor zover dat ontstaat door zijn werkzaamheid. Verwerker is slechts aansprakelijk voor schade die aan hem kan worden toegerekend in het kader van zijn werkzaamheden volgens deze verwerkersvoorwaarden en/of niet-nakoming van verplichtingen door Verwerker onder deze verwerkersvoorwaarden.

13. Duur en beëindiging

13.1 Deze verwerkersvoorwaarden zijn geldig zolang Verwerker de opdracht heeft van Verantwoordelijke om Gegevens te verwerken op grond van de Overeenkomst tussen Verantwoordelijke en Verwerker. Zolang door Verwerker Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van Verantwoordelijke zijn deze verwerkersvoorwaarden op deze relatie van toepassing. 13.2 Indien Verwerker op grond van een wettelijke bewaarplicht bepaalde gegevens en/of documenten, computerdisks of andere gegevensdragers waarop of waarin zich Gegevens bevinden gedurende een wettelijke termijn moet bewaren, dan zal Verwerker zorgdragen voor de vernietiging van deze gegevens of documenten, computerdisks of andere gegevensdragers binnen 4 weken na beëindiging van de wettelijke bewaarplicht.

13.3 Bij beëindiging van de Overeenkomst tussen Verantwoordelijke en Verwerker kan Verantwoordelijke aan Verwerker verzoeken om alle documenten, computerdisks en andere gegevensdragers, waarop of waarin zich gegevens bevinden, te retourneren aan Verantwoordelijke, voor rekening van Verantwoordelijke. In geval van retournering zal Verwerker de gegevens verstrekken in de vorm zoals bij Verwerker aanwezig.

13.4 Onverlet hetgeen voor het overige in dit artikel 12 is bepaald, zal Verwerker na beëindiging van de Overeenkomst geen Gegevens houden noch gebruiken.

14. Nietigheid

14.1 Indien één of meerdere bepalingen uit deze verwerkersvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze verwerkersvoorwaarden niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling Verwerkingsvoorwaarden Witte Administratie versie November 2018

onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderd.

15. Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1 Op deze verwerkersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen in verband met de verwerkersvoorwaarden of de uitvoering daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

    1. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

VerwerkingsvoorwaardenWitte Administratie versie April 2018.